ASZKANAZ – Mikhail Shelomentsev

425

Aszkanaz (hebr. אַשְׁכְּנַז) – według biblijnej Księgi Rodzaju jeden z trzech, najstarszy syn Gomera; braćmi jego byli Rifat i Togarma. Jest uważany za protoplastę wielu ludów indoeuropejskich, m.in.: Słowian, Germanów, Skandynawów.

W literaturze rabinicznej królestwo Aszkanaza pierwotnie związane było z ziemiami zamieszkałymi przez Scytów (hebr. Iszkuz), określanych również w inskrypcjach asyryjskich jako Aszkuza. Następnie tak nazywano Słowian, a od IX w. Niemców.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

Reklamy

AMOS – Roman Siwulak

479

Amos − jeden z dwunastu proroków mniejszych, czczony jako święty.

Głównym źródłem wiedzy o Amosie jest jedna z ksiąg prorockich Starego Testamentu. Pochodził z judzkiego miasta Tekoa leżącego w odległości 18 kilometrów na południe od Jerozolimy. Początkowo parał się pasterstwem i hodowlą drzew figowych, później rozpoczął swoją prorocką działalność w Państwie Północnym, głównie w schizmatyckim sanktuarium w mieście Betel. Piętnował demoralizację, deprawujący luksus i nieprawości jakie spotykały niezamożnych mieszkańców Betel i Samarii, a wobec braku posłuchu zaczął przepowiadać kary Boże. Dokładny czas jego działalności nie jest znany, choć bez wątpienia przypadała ona na okres panowania Jeroboama II, czyli na lata 782-753 p.n.e. W opinii biblistów, opartej na opisywanych w Księdze Amosa zdarzeniach, porównanych z asyryjskimi dokumentami, były to lata 765-763 p.n.e. Amos prawdopodobnie opuścił Betel i powrócił do Tekoa, gdzie według starożytnej tradycji znajduje się jego grób.

Różnił się on od innych proroków głównie tym, że nie był zrzeszony przy Świątyni, lecz został posłany przez Jahwe z osobistym objawieniem i misją.

Wizja religijna Amosa jest uniwersalistyczna: Bóg Jahwe Izraela jest Jedynym Bogiem całego świata i wszystkich narodów, czuwa nad sprawiedliwością, wyznacza nagrody i kary, lecz szczególnie dba o Swój naród wybrany, zaś władzę sprawuje ze Świątyni w Jeruzalem. Jego wspomnienie obchodzone jest 31 marca.

Pisarski styl Amosa odznacza się przejrzystością i malowniczością opisów. Można znaleźć u niego wiele porównań z wiejskiego życia, związanych z jego pasterskim pochodzeniem. Chętnie nawiązuje dialog ze słuchaczami i w odpowiedniej chwili przekazuje im proroctwo.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

GOMER żona Ozeasza

457Gomer; opisana w księdze Ozeasza córka Diblaima – nierządnica, którą prorok Ozeasz pojął za żonę, na rozkaz Boga. Miał to być symbol tego, że tak jak on wziął sobie za żonę nierządnicę, tak Bóg poślubił niewiernego mu Izraela. Ozeasz miał z nią troje dzieci – syna Jizreela („Pan sieje”), córkę Lo-Ruchamę („Dla której nie ma miłosierdzia”) i syna Lo-Ammi („Nie mój lud”). Pojawia się w Księdze Ozeasza.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ACHAZ – Daniel Lasecki

472

Achaz (hebr.: אחז, skrócona forma imienia Jehoachaz: [oby] Jahwe uchwycił − postać biblijna ze Starego Testamentu.

Król Judy w latach 734 p.n.e.-728 p.n.e. (daty sporne), współrządził od 735 lub wcześniej. Był synem Jotama. Po śmierci ojca został królem. Wprowadził kult pogański i nawet złożył w ofierze swojego własnego syna.

Achaz został pokonany, kiedy Izrael (państwo północne) i Syria podczas wojny syro-efraimskiej przeprowadziły wspólny atak na Judę. Odrzucając radę proroka Izajasza, zwrócił się o pomoc do króla asyryjskiego Tiglat-Pilesera III i tak stał się mu poddanym. Po jego śmierci rządy objął jego syn Ezechiasz.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ASAHEL – Cezary Jabłoński

495Asahel, Asael – siostrzeniec króla Dawida. Asahel był jednym z najdzielniejszych żołnierzy Dawida i stał na czele jednego z jego hufców liczącego 24 000 wojowników, gdzie po śmierci dowództwo przejął jego syn Zebadiasz. Poległ w Bitwie na Polu Boków z rąk Abnera, syna Nera przez ugodzenie odwrotną stroną dzidy.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABIASZ (syn Samuela)

491

Abiasz, Abijasz (ojcem moim jest Jahwe); (XI w. p.n.e.) – postać biblijna, izraelski sędzia. Syn Samuela. Brat Joela. Ojciec ustanowił go sędzią w Beer-Szebie. Zasłynął jako łapówkarz.

Niesprawiedliwe postępowanie synów Samuela sprawiło, że Izraelici domagali się ustanowienia monarchii. W efekcie pierwszym królem Izraela został wybrany Saul.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABADDON – Maciej Maciąg

468Abaddon (od hebr. אֲבַדּוֹן awadon – niszczyciel, gr.: Apollyon, łac.: Exterminans) – pierwotnie inna nazwa szeolu, następnie anioł zagłady opisany w Apokalipsie św. Jana, który jako anioł przepaści wyłania się z otchłani i niesie cierpienie tym, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach. Także anioł czeluści (otchłani) w ogóle.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

EGLA – Mariola Ryl-Krystianowska

428Egla (zm. po 1010 p.n.e.) – żona izraelskiego króla Dawida. Matka jego szóstego syna Jitreama. Dawid poślubił Eglę w czasie, kiedy panował w Hebronie, czyli przypuszczalnie między 1010 a 1003 p.n.e. Należy podkreślić, że chronologia życia Dawida – a co za tym idzie data poślubienia przez niego Egli – wciąż pozostaje dyskusyjna.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

ABIMELEK – Krzysztof Byrski

442Abimelek, Abimelech – król ludów Geraru, ziemi leżącej w południowej Palestynie na południowy wschód od Gazy w kraju Filistynów.

Abimelek był królem ziem, na które po zagładzie Sodomy przeniósł się Abraham z żoną swoją Sarą. Królowi spodobała się żona Abrahama, który przedstawił ją jako swoją siostrę. Chciał targnąć się na Sarę w celu zaspokojenia swych żądz, wtedy Bóg zesłał na niego ciężką chorobę. Gdy lekarze się poddali, we śnie otrzymał widzenie, by nie wyrządzał krzywdy żonie cudzoziemca. Otrzymał także zapewnienie o łasce Boga, której doświadczy, jeśli zapewni bezpieczeństwo Abrahamowi i Sarze.

Gdy syn Abrahama, Izaak, wraz z rodziną przybył na ziemie Abimeleka, by uciec przed głodem, jaki zapanował w jego krainie, przyjął go tam król gościnnie, pomny na swą przygodę z Bogiem Abrahama. Widząc jednak, jak Bóg troszczy się o Izaaka, stał się król zawistny wobec swego gościa. Izaak to spostrzegł i odszedł do miejsca zwanego Wąwóz (Wadi Gerar), leżącego niedaleko ziem Gerary. Tam dwukrotnie, podczas kopania studni, zaatakowali go słudzy Abimeleka. Pierwszą studnię nazwali Eskos – walka, drugą Stena – wrogość. Izaak wybudował w końcu trzecią studnię i pomnażał swoje bogactwo rosnąc w siłę. Wtedy Abimelek wystraszył się Izaaka i wysłał swe sługi, by się z nim pojednać, co dzięki szlachetności Izaaka bez problemu mu się udało.


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm

MIRIAM – Maria Byrska

440

Miriam – siostra Mojżesza i Aarona.

Czuwała nad losem swego brata – Mojżesza, gdy ten płynął w koszyczku z sitowia po wodach Nilu. Kiedy córka faraona, Termutis, ujrzała niemowlę, wzruszyły ją łzy małego chłopczyka. Wtedy Miriam, która przyglądała się wszystkiemu zza krzewów, odważnie zaproponowała księżniczce znalezienie kobiety, która wykarmi maleństwo. Córka faraona zgodziła się, a siostra Mojżesza przyprowadziła swoją (i jego) matkę Jokebed.

Potem, gdy jej brat wrócił z kraju Madianitów, aby wyprowadzić naród Izraela z niewoli egipskiej, wspierała go i opiekowała się Izraelitami na czas jego wizyt wraz z Aaronem u faraona.

Gdy Jahwe przeprowadził naród wybrany przez Morze Czerwone, Mojżesz z mężczyznami, a potem i Miriam z kobietami zainicjowali pieśń dziękczynną (inaczej Pieśń morza) ku czci Jahwe, chwaląc Go za wielką potęgę. Miriam później została w związku z tym nazwana prorokinią.

Według Biblii Miriam zmarła w miejscowości Kadesz, leżącej na pustyni Synaj.

Miriam zmarła podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej z Egiptu, w czasie gdy lud stanął u granic krainy Indumejczyków. Podczas wyjścia z Egiptu miała ona lat 40 (Józef Flawiusz).


Teatr FOTOgrafii
Superprodukcja 2018 roku
POSTACIE STAREGO TESTAMENTU
fot. Przemek Wiśniewski


http://teatrfotografii.com.pl/starytestament.htm